jsramverk.se

jsramverk.se / Auth

Auth

Skriven av: Emil Folino. Uppdaterad: 2021-06-08

Kursmomentet uppdateras Kursen håller på att göras om inför kurstillfället HT2021. Kursmaterial för 2020 finns på https://2020.jsramverk.se/.

Denna veckan tittar vi på hur vi kan lägga till autentisering i vårt API och implementerar login-formulär på frontend.

En databas

Vi vill koppla vårt API mot en databas för att vi ska kunna hämta och spara data där istället för att bara ha statisk data. I denna del av kursen väljer vi att använda den filbaserade relationsdatabasen SQLite. Senare i kursen kommer vi bekanta oss med Dokument-orienterade databaser.

Om du inte har SQLite installerat på din utvecklingsdator installera det via ett installationspaket eller pakethanteraren i ditt operativsystem.

För att kunna spara användare och så småningom redovisningstexter installerar vi npm modulen node-sqlite3 i vårt me-api repo med följande kommando. Dokumentationen för modulen är som alltid vår bästa vän.

$npm install sqlite3 --save

Vi skapar sedan katalogen db i vårt repo och i den katalogen filen texts.sqlite. Vi ville inte att denna och andra sqlite filer är under versionshantering då de isåfall skriver över vår produktions databas när vi driftsätter så vi lägger till *.sqlite i .gitignore.

Ett smart drag i detta skedet är att skapa en migrations-fil db/migrate.sql som du kan använda för att skapa tabeller. Min migrate-fil innehåller än så länge följande SQL.

CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
  email VARCHAR(255) NOT NULL,
  password VARCHAR(60) NOT NULL,
  UNIQUE(email)
);

Vi har alltså två kolumner email och password och vi vill att email är unik. Vi kan nu med hjälp av följande kommandon skapa tabellen i vår texts.sqlite databas.

$cd db
$sqlite3 texts.sqlite
sqlite> .read migrate.sql
sqlite> .exit

Vi kan nu använda sqlite3 modulen för att lägga till en användare i vår texts.sqlite databas på följande sätt.

const sqlite3 = require('sqlite3').verbose();
const db = new sqlite3.Database('./db/texts.sqlite');

db.run("INSERT INTO users (email, password) VALUES (?, ?)",
  "user@example.com",
  "superlonghashedpasswordthatwewillseehowtohashinthenextsection", (err) => {
  if (err) {
    // returnera error
  }

  // returnera korrekt svar
});

Säker hantering av lösenord

När vi sparar lösenord i en databas vill göra det så säkert som möjligt. Därför använder vi bcrypt.

Ibland kan kombinationen av Windows och npm modulen bcrypt ställa till med stora problem. Ett tips hämtat från installationsmanualen för bcrypt är att installare npm paketet windows-build-tools med kommandot nedan. Installera det i kommandotolken (cmd) eller Powershell så Windows har tillgång till det.

$npm install --global --production windows-build-tools

Vi installerar bcrypt paketet med npm med hjälp av kommandot npm install bcryptjs --save. Dokumentationen för modulen är som alltid vår bästa vän.

För att hasha ett lösenord med bcrypt modulen importerar vi först modulen och sedan använder vi bcrypt.hash funktionen. Antal saltRounds definierar hur svåra lösenord vi vill skapa. Ju fler saltRounds är svårare att knäcka, men tar också längre tid att skapa och jämföra.

const bcrypt = require('bcryptjs');
const saltRounds = 10;
const myPlaintextPassword = 'longandhardP4$w0rD';

bcrypt.hash(myPlaintextPassword, saltRounds, function(err, hash) {
  // spara lösenord i databasen.
});

Det finns även en promise version av biblioteket om man gillar promise eller async/await teknikerna. Läs mer om det i dokumentationen.

För att jämföra ett sparad lösenord med det användaren skrivit in använder vi bcrypt.compare.

const bcrypt = require('bcryptjs');
const myPlaintextPassword = 'longandhardP4$w0rD';
const hash = 'superlonghashedpasswordfetchedfromthedatabase';

bcrypt.compare(myPlaintextPassword, hash, function(err, res) {
  // res innehåller nu true eller false beroende på om det är rätt lösenord.
});

Tidigare användes npm-modulen bcrypt, men verkar finnas installationsproblem med modulen i produktion. Därför används nu bcryptjs istället.

JSON Web Tokens

Vi har i tidigare kurser använt både sessioner och tokens för att autentisera klienter mot en server. Vi ska i detta stycke titta på hur vi implementerar logiken bakom att skicka JSON Web Tokens från servern till en klient. Vi använder modulen jsonwebtoken som vi installerar med kommandot npm install jsonwebtoken --save och dokumentationen finns på npm.

Vi använder här de två funktioner sign och verify.

const jwt = require('jsonwebtoken');

const payload = { email: "user@example.com" };
const secret = process.env.JWT_SECRET;

const token = jwt.sign(payload, secret, { expiresIn: '1h'});

I ovanstående exempel skapar vi payload som i detta fallet enbart innehåller klientens e-post. Vi hämtar sedan ut vår JWT_SECRET från environment variablerna. En environment variabel sätts i terminalen, både lokalt på din dator och på servern med kommandot export JWT_SECRET='longsecret', där du byter ‘longsecret’ mot nått långt och slumpmässigt. Se till att denna secret är lång och slumpmässig, gärna 64 karaktärer. payload och secret blir sedan tillsammans med ett konfigurationsobjekt argument till funktionen jwt.sign och returvärdet är vår token.

När vi sen vill verifiera en token använder vi funktionen jwt.verify. Här skickar vi med token och vår secret som argument. Om token kan verifieras får vi dekrypterat payload och annars ett felmeddelande.

jwt.verify(token, process.env.JWT_SECRET, function(err, decoded) {
  if (err) {
    // not a valid token
  }

  // valid token
});

JWT middleware

Vi såg i guiden Node.js API med Express hur vi kan skapa routes som tar emot POST anrop och hur vi kan använda middleware för att köra en funktion varje gång vi har ett anrop till specifika routes. Om vi skapar nedanstående route i vår me-api ser vi hur middleware funktionen checkToken ligger som första funktion på routen. Den anropas först och beroende på om next() anropas funktionen efter middleware. Vi observerar även hur vi från klientens sida har skickat med token som en del av headers och hur vi hämtar ut det från request-objektet req.

router.post("/reports",
  (req, res, next) => checkToken(req, res, next),
  (req, res) => reports.addReport(res, req.body));

function checkToken(req, res, next) {
  const token = req.headers['x-access-token'];

  jwt.verify(token, process.env.JWT_SECRET, function(err, decoded) {
    if (err) {
      // send error response
    }

    // Valid token send on the request
    next();
  });
}

Vi ser i kodexemplet ovan att vi använder req.body när vi tar emot en POST request från en klient och skickar med det in till modulen/modellen vi använder för att skapa rapporten. För att kunna använda req.body har vi dessa två rader längst upp i vår app.js. Vi har även sett detta i artikeln Node.js API med Express.

app.use(bodyParser.json()); // for parsing application/json
app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: true })); // for parsing application/x-www-form-urlencoded

I Postman väljer vi att fylla i body fliken istället för params fliken.

Vi såg i artikeln Login med JWT kursen webapp hur man kan skicka lösenord med postman. postman är ett utmärkt verktyg för att manuellt testa ett API. I postman kan man även sätta headers under headers fliken för varje request.

Postman