jsramverk.se

jsramverk.se / Frontend

Frontend

Skriven av: Emil Folino. Uppdaterad: 2024-02-28

Vi börjar kursen med att utvärdera frontend JavaScript ramverk. Vi tittar och jämför “The Big Three” Angular, React och Vue med Vanilla JavaScript, Svelte och Mithril. Vi kollar på arkitekturen för de olika ramverken och hur vi gör vissa viktiga saker i ramverket. Vi jämför dessutom hur många rader det krävs för att skriva vissa kodexempel och hur stora produktionsfilerna blir för dessa kodexempel. Först bekantar vi oss med dokumentationen och fyra korta filmer om ramverken. Sen tittar vi på några föreläsningar om hur man väljer JavaScript ramverk.

Läsa

Följande länkar är bra att ha för undersökande och implementation. Angular, React, Svelte och Vue ger dig en översikt och där hittar du dokumentationen som du vill läsa igenom.

Titta

Fyra korta

Fyra korta filmer om ramverken och deras historia.

Föreläsningar om att välja ramverk

I nedanstående video berättar John Papa om hur man kan tänka när man väljer ett JavaScript-ramverk.

Fireship har gjort en lite nyare jämförelse av ramverken, där även sju andra ramverk jämförs med “The Big Three”.

Material och tekniker

I kursrepot finns två exempel program skrivna med hjälp av fem av de sex ovannämnda teknikerna. I /tic-tac-toe finns ett luffarschack implementerad med möjlighet att hoppa tillbaka i spelets historik. I /calculator är en simpel miniräknare implementerad.

Dessutom finns en Me-sida som konsumerar ett Me-API implementerad i de sex olika teknikerna. GitHub repon för dessa sex Me-sidor samt Me-API:t finns tillgängligt. Dessa är även driftsatta på me-{angular, mithril, react, vanilla, vue}.jsramverk.se.

Först tar vi en titt på antal rader som utvecklaren behöver skriva i dessa små exempelprogram och hur stora produktionsfilerna för dessa exempelprogram är.

Rader skriven kod i exempelprogrammen

I nedanstående tabell listas de rader kod som utvecklaren har skrivit för att implementera exempelprogrammen. De rader som är räknade är enbart de rader som innehåller källkod, så rader med kommentarer och tomma rader är borttagna.

AngularMithrilReactVueVanilla JS
calculator11210313398118
tic-tac-toe196136146172126
me16610711713492

Storlek produktionsfil(er)

I nedanstående tabell listas storleken på produktionsfilerna som skapas av antingen bygg verktyget i ramverket, webpack eller uglify. Filstorlekar är utskrivna med hjälp av kommandot ls -lh i ett bash-skal.

AngularMithrilReactVueVanilla JS
calculator217K30K115K83K2.6K
tic-tac-toe222K29K37K87K2.8K
me329K29K134K106K2.2K

Flera exempelprogram

RealWorld

För att ytterligare utvärdera våra valda ramverk tar vi en titt i GitHub repot RealWorld Example. RealWorld Example repon är både backend och frontend som uppfyller vissa specifikationer och därför kan sättas ihop villkorligt. Använd dessa repon för att skapa dig en uppfattning om hur frontend ramverken samspelar med backends.

John Papas Heroes

Under dotJS konferensen pratade John Papa om att välja ett frontend ramverk, videon är länkat ovan. Som förberedelse för presentationen hade han skapat samma app i “The Big Three” och de tre apparna ligger som open source kod på GitHub. heroes-angular, heroes-react och heroes-vue är de tre repon som innehåller koden och det finns länkar till en publik driftsatt version från GitHub.

Titta igenom repon och se hur John Papa har strukturerat apparna i de olika ramverken.

Tekniska koncept

Vi tittar i denna del av artikeln på några tekniska koncept som används i de olika ramverken. Vi tittar på hur man har valt att implementera dessa koncept i de olika ramverken och utvärderar vilka fördelar och nackdelar som finns med att göra på det viset.

Komponenter

De fyra ramverk som har valts ut i denna artikel är alla byggda runt komponenter. Komponenter är återanvändbara delar av koden, som i bästa fall inte har några externa beroenden.

I mithril och React är allt JavaScript och komponenterna definieras i JavaScript filer. I mithril är enda kravet att det ska finnas en view funktion som returnerar noder. I React heter funktionen render och funktionen returnerar JSX. I Vue finns varje komponent i en fil men är uppdelade i tre delar template, script och style, som motsvarar de tre lagren vi känner till från tidigare med struktur (HTML), stil (CSS) och dynamik (JavaScript). I angular har man tagit det ett steg längre med tre olika filer för dessa tre lager.

Länkning av data

Vi vill i många applikationer och speciellt i applikationer där data uppdateras ofta länka data i våra modeller till representationen i en vy. I vanilla JavaScript hade vi gjort det genom att varje gång data uppdateras sätta ett nytt värde för ett specifikt element i DOM’en.

var data = 42;

document.getElementById("element").textContent = data;

I många ramverk är detta nått man försöker förenkla genom att uppdatera vyn direkt varje gång data ändras. Detta är en av de magiska sakerna med JavaScript ramverk och vi ska nedan se exempel på hur detta kan göras. I de flesta ramverken definierar vi medlemsvariabler i komponenter och vi kan sedan använda dessa medlemsvariabler i templates. I nedanstående exempel ser vi hur vi använder medlemsvariabler i Vue. Exemplet är tagit från exempelprogrammet /calculator.

<template>
  <div class="calculator">
    <div class="display">{{ current || 0 }}</div>
    ...
  </div>
</template>

<script>
export default {
  data() {
    return {
      current: 0,
    }
  },
}
</script>

Om medlemsvariabeln current får ett nytt värde ändras den direkt i den kopplade template. I vanilla JavaScript gör vi en explicit koppling och uppdatering av data och i de ramverk som har valts ut är det en implicit koppling och uppdatering.

Routing

I de flesta applikationer vill vi kunna gå mellan olika sidor och då är en router ett bra sätt att delegera och strukturera detta förfarande. I många fall av klient-sida routing använder man hashbang (#!) routing där de två tecknen #! används för att markera att detta är en route. Me-applikationerna som redovisas ovan använder alla någon form av routing.

I angular och mithril finns det inbyggda routers, i Angular importerar man ett paket och i mithril används funktionen m.route(). I react och vue installeras ytterligare paket react-router-dom och vue-router.

I angular (app.module.ts), mithril (index.js) och vue (router/index.js) definieras alla router i en JavaScript kontext och man använder sedan ett element för att visa de olika komponenter kopplat till routen. Filerna inom parentes är de filer där routerna är definierat i Me-applikationerna. I react anges router och vad som ska visas på de olika router i filen App.js med hjälp av JSX.

Ett exempel på en enkel router i vanilla JavaScript kan ses i me-vanilla exemplet där funktioner används för att skriva ut de enskilda vyerna.

Eventhantering och delegering

JavaScript tillför det dynamiska lagret till webben och en stor del av detta är att hantera användarens klick, skrivande osv. I vanilla JavaScript sköter vi detta med EventListeners.

document.getElementById("my-btn").addEventListener("click", function (event) {
  // do the thing needed when a button is clicked.
});

Ramverken försöker förenkla detta förfarandet genom att förkorta ner syntaxen för EventListeners. /tic-tac-toe exempelprogrammen är bra exempel både på Eventhantering och delegering och vi kan titta på hur detta lösas i de olika ramverk.

// angular
<div class="square" (click)="click()">
 {{ squareValue }}
</div>

// mithril
return m("div.square",
  {
    onclick: function () {
      game.handleClick(index);
    }
  },
  game.history[game.stepNumber].squares[index]
);

// react
<button className="square" onClick={props.onClick}>
{props.value}
</button>

// vue
<div class="square" @click="onClick(index)">
 {{ current }}
</div>

I react och vue har vi skickat med en click-callback funktion från en annan komponent och när den sen klickas anropas den ursprungliga funktionen. I mithril används en funktion i modellen game som får hantera click-callbacken. I angular använder vi oss istället av en EventEmitter, som i sin tur skickar eventet upp i trädet av komponenter istället för att man som i react och vue skickar med en funktion ner i trädet.

HTTP-anrop

För att vi ska kunna prata med en backend behöver vi kunna kommunicera över HTTP. Jag har valt att i react, vanilla och vue exemplen använda fetch, som vi känner igen från tidigare. I många fall används ytterligare paket som till exempel axios för att kommunicera med en backend, vilket ökar komplexiteten och beroenden ytterligare. I mithril används den inbyggda funktionen m.request(), som introducerades tillsammans med mithril i kursen webapp. I angular använder vi oss av den inbyggda modulen HttpClient och en så kallad service. Exempel på detta kan ses i me-angular applikationen i katalogerna src/app/report och src/app/me.

Command-Line-Interfaces

Till ramverken kan man använda olika CLI verktyg som kan hjälpa till när man ska skapa en applikation från början eller skapa olika delar av en applikation.

Angular

Angulars CLI heter ng och är det mest fullfjädrade CLI till dessa ramverk. Man kan göra oerhört mycket med det och det installeras med hjälp av:

$npm install -g @angular/cli

Och vi kan skapa ett nytt projekt och starta utvecklingsservern med hjälp av kommandona:

$ng new my-first-project
$cd my-first-project
$ng serve

Titta gärna igenom dokumentationen för att se alla valmöjligheter.

React

React har inte på samma sätt ett hårt kopplat CLI som till exempel Angular eller Vue. Dock kan npx scriptet create-react-app användas för att skapa boilerplate kod, installera paket och bygg-script för att komma igång snabbt. Här är kommandona för att komma igång med create-react-app.

$npx create-react-app my-app
$cd my-app
$npm start

Vue

Vues CLI är som mycket annat i Vue inspirerad av Angular. Men som många andra delar ligger det mitt-i-mellan Angular och React. Det installeras och en applikation skapas med följande kommandon:

$npm install -g @vue/cli
$vue create my-project
$cd my-project
$npm run serve

Editor-komponenter

Att skriva en egen text-redigerare för att användas på webben är ett eget 10-årigt projekt, så här tar vi som man brukar i JavaScript-världen en genväg. Exempel på textredigerare finns nedan:

Quill - Angular, React och Vue.

TinyMCE - komponenter för ramverken.

Trix - finns även som komponenter till ramverken Angular, React och Vue.

Driftsättning

Vi har än så länge visat upp våra än så länge ganska enkla editors med hjälp av ramverkens inbyggda webbservrar. Men för att de applikationer vi skapar med hjälp av ramverken ska få ett värde för andra än oss själva ska de självklart ut på internet och ha ett liv.

Vi har under utvecklingen av vår applikation använd oss av ett start eller serve kommando. Dessa kommandon bygger i botten på webpack och sedan en inbyggt webbserver som har använts för att visa upp filerna.

När vi ska driftsätta sker det på ett lite annat sätt. Alla ramverken har ett inbyggt build kommando som med hjälp av webpack packar ihop filerna till produktionsfiler och lägger dessa i en dist/ eller build/ katalog. Dessa filer kan vi sedan visa upp med en vanlig webbserver till exempel studentservern. Vi har tidigare använt dbwebb-kommandot för att publicera innehåll till studentservern. Vi ska nu titta på hur vi kan göra det med hjälp av rsync, som ligger till grund för mycket av dbwebb publish.

Angular

Angulars CLI ger oss möjlighet för att skapa produktionsfiler med kommandot ng build som kan anropas med npm run build i vårt projekt. build kommandot skapar en katalog dist/projekt_namn/ som innehåller HMTL, CSS och JavaScript filer, samt lite annat smått och gott.

Om vi skickar upp denna katalogen till vår användares www-katalog på studentservern har vi driftsatt vår applikation. Vi kommer använda rsync för att kopiera upp filerna till studentservern. -av står för archive och verbose, så vi tar med kataloger och vi skriver ut vad som händer. --delete gör att vi tar bort filer på mottagersidan som inte finns lokalt.

$rsync -av --delete dist/projekt_namn/ AKRONYM@ssh.student.bth.se:www/editor

Om rsync inte hittar rätt ssh nyckel kan man testa med kommandot nedan där vi specificerar vilken nyckel vi vill använda.

$rsync -av --delete -e "ssh -i $HOME/.ssh/dbwebb" dist/projekt_namn/ AKRONYM@ssh.student.bth.se:www/editor

Vi kan nu gå till www.student.bth.se/~AKRONYM/editor och se en vit sida. Detta beror på att filerna skapas med utgångspunkten att de ska driftsättas i en rot-katalog och inte som vi har gjort det i editor katalogen. Vi kan se till att vår sida kan driftsättas i editor-katalogen genom att skicka med --base-href './' till ng build kommandot så vårt kommando blir:

$ng build --prod --base-href './'

Vi kan förenkla flödet ytterligare genom att lägga till ett npm script som vi kan använda varje gång vi vill driftsätta.

"scripts": {

 "deploy": "ng build --prod --base-href './' && rsync -av --delete build/ AKRONYM@ssh.student.bth.se:www/editor"

}

React

När vi skapade vår app med hjälp av create-react-app fick vi med ett npm script för att skapa produktionsfiler. Vi kan köra detta sciptet med npm run build. Scriptet skapar en katalog build/ som innehåller HMTL, CSS och JavaScript filer, samt lite annat smått och gott.

Om vi skickar upp denna katalogen till vår användares www-katalog på studentservern har vi driftsatt vår applikation. Vi kommer använda rsync för att kopiera upp filerna till studentservern. -av står för archive och verbose, så vi tar med kataloger och vi skriver ut vad som händer. --delete gör att vi tar bort filer på mottagersidan som inte finns lokalt.

$rsync -av --delete build/ AKRONYM@ssh.student.bth.se:www/editor

Om rsync inte hittar rätt ssh nyckel kan man testa med kommandot nedan där vi specificerar vilken nyckel vi vill använda.

$rsync -av --delete -e "ssh -i $HOME/.ssh/dbwebb" build/ AKRONYM@ssh.student.bth.se:www/editor

Vi kan nu gå till www.student.bth.se/~AKRONYM/editor och se en vit sida. Anledningen till detta är att React skapar build-katalogen med utgångspunkt i att den ska driftsättas i en rot-katalog och inte som vi har gjort det i editor katalogen. Vi kan använda oss av homepage-attributet i vår package.json. Vi sätter det till "homepage": "." vilket gör att de första raderna i min fil ser ut så här:

{
 "name": "jsramverk-editor",
 "version": "0.1.0",
 "private": true,
 "homepage": ".",
 "dependencies": {

 }
}

Vi kan förenkla flödet ytterligare genom att lägga till ett npm script som vi kan använda varje gång vi vill driftsätta.

"scripts": {

 "deploy": "npm run build && rsync -av --delete build/ AKRONYM@ssh.student.bth.se:www/editor"

}

Vue

Vues CLI ger oss möjlighet för att skapa produktionsfiler med kommandot npm run build i vårt projekt. build kommandot skapar en katalog dist/ som innehåller HMTL, CSS och JavaScript filer, samt lite annat smått och gott.

Om vi skickar upp denna katalogen till vår användares www-katalog på studentservern har vi driftsatt vår applikation. Vi kommer använda rsync för att kopiera upp filerna till studentservern. -av står för archive och verbose, så vi tar med kataloger och vi skriver ut vad som händer. --delete gör att vi tar bort filer på mottagersidan som inte finns lokalt.

$rsync -av --delete dist/ AKRONYM@ssh.student.bth.se:www/editor

Om rsync inte hittar rätt ssh nyckel kan man testa med kommandot nedan där vi specificerar vilken nyckel vi vill använda.

$rsync -av --delete -e "ssh -i $HOME/.ssh/dbwebb" dist/projekt_namn/ AKRONYM@ssh.student.bth.se:www/editor

Vi kan nu gå till www.student.bth.se/~AKRONYM/editor och se en vit sida. Detta beror på att filerna skapas med utgångspunkten att de ska driftsättas i en rot-katalog och inte som vi har gjort det i editor katalogen. Vi kan se till att vår sida kan driftsättas i editor-katalogen genom att använda oss av Vues konfigurationsfil vue.config.js. Skapa filen i roten av ditt projekt med följande innehåll.

module.exports = {
 publicPath: "./",
};

Vi kan förenkla flödet ytterligare genom att lägga till ett npm script som vi kan använda varje gång vi vill driftsätta.

"scripts": {

 "deploy": "npm run build && rsync -av --delete dist/ efostud@ssh.student.bth.se:www/editor"

}