jsramverk.se

jsramverk.se / Sockets

Sockets

Skriven av: Emil Folino. Uppdaterad: 2024-05-17

I denna artikeln tittar vi på realtidsprogrammering och hur två eller fler personer kan uppdatera samma dokument. Det är nu vår editor blir “real-time” och “collaborative”.

Läsa

Läs igenom nedanstående dokumentation översiktligt och spara de för referens under arbetet.

 1. websocket modulen ws är en websocket server som använder rena (native) WebSockets.

 2. MDN WebSockets API ger dig material för klientsidan samt bakomliggande information om hur man bygger en server från grunden.

 3. socket.io är en introduktion till en modul som implementerar websockets (och närliggande tekniker) för realtid i klient och server.

Titta

Nedanstående video ger en bra introduktion till varför vi vill använda scokets över till exempel refreshing eller polling. Dessutom introduceras de begränsningar i ws paketet som gör att vi istället använder socket.io.

Material och tekniker

Vi kommer i detta och kommande kursmoment använda oss av paketet socket.io. Paketet underlättar för oss när vi vill skicka data över en websocket mellan en server och ett flertal klienter. Vi börjar med servern och tar sedan en titt på hur vi kan integrera socket.io i klienter och i de olika ramverken ni har valt att jobba med.

Ett exempel program med en chattklient och chattserver finns under socket/ i kursrepot.

Sockets för vår editor

Vi börjar på serversidan och kommer igenom hela denna artikel hoppa lite fram och tillbaka mellan de olika delarna av vår applikation. Jag har markerat kodexempel med // Klient respektive // Server för att markera vart koden hör hemma. Kodexempeln för klienten är skriven för React som en del av Path of Least Resistance.

För att kunna använda oss av socket.io på servern installerar vi det med hjälp av npm. De två paketen bufferutil och utf-8-validate installerar vi för att snabba upp serverns hantering av sockets. Det är viktigt i dessa sammanhang när vi använder oss av realtidsprogrammering.

$npm install --save socket.io
$npm install --save-optional bufferutil utf-8-validate

För att initiera och integrera sockets i vår express backend måste vi skapa en httpServer instans som använder vår Express-app.

// Server
const app = express();
const httpServer = require("http").createServer(app);

const io = require("socket.io")(httpServer, {
 cors: {
  origin: "http://localhost:3000",
  methods: ["GET", "POST"]
 }
});

origin är den URL’n eller de URL’er som vi vill kunna ta emot uppkopplingar ifrån. Under utveckling är det högst troligen en localhost adress med en port för ditt valda ramverk.

Precis som vi är vana vid från JavaScript händer allt asynkront och event-styrd när vi hanterar sockets. Därför är en viktig del av att hantera sockets att skapa EventListeners som lyssnar på olika händelser.

Vi börjar med en lyssnare för att kolla om vi får in några uppkopplingar:

// Server
io.sockets.on('connection', function(socket) {
  console.log(socket.id); // Nått lång och slumpat
});

En funktion som vi kommer använda en hel del i detta kursmoment är socket.emit(). I emit funktionen skickar vi med en nyckel/event-namn och sedan data som vi vill koppla till eventet. Så till exempel om vi vill skicka ett message via vår socket antingen från server till klient eller från klient till server, kan vi göra det med emit() enligt nedan.

// Server eller klient
socket.emit("message", data);

Installation i klienten

Vi installerar socket.io-client med hjälp av npm.

$npm i --save socket.io-client

Och sedan initierar vi klienten med en SERVER_URL som är URL’n till servern vi vill att paketen skickas till. Nedanstående kodexempel visar endast en del av App komponenten.

Vi använder oss alltså av en useEffect som körs varje gång vi ändrar vilket dokument vi vill ändra. Vi skapar en socket utifrån SERVER_URL. return delen av vårt useEffect anropas varje gång vi ändrar dokument med och tar bort socket för att städa upp.

// Klient
import { io } from "socket.io-client";

let socket;

function App() {
  useEffect(() => {
   socket = io(SERVER_URL);

   return () => {
    socket.disconnect();
   }
  }, [selectedDoc]);
}

Rooms

Då vi kommer ha många olika dokument som många olika användare ska kunna redigera i vår editor kommer vi använda oss av Rooms. Rooms lever enbart på servern, men vi kan initiera de från klienten genom att använda emit. Jag väljer att skicka med det unika ID som vårt dokument har i mongodb databasen som rumsnamn. Då är vi säkra på att denna del av socketen är kopplat till det specifika dokument.

// Klient
socket.emit("create", docs["_id"]);

Vi tar “emot” med en EventListener på server sidan som lyssnar på “create” events.

// Server
io.sockets.on('connection', function(socket) {
  socket.on('create', function(room) {
    socket.join(room);
  });
});

Vi använder sedan join för att skapa ett rum som automatiskt är kopplat till den specifika socket och dokument som vi vill koppla upp oss mot.

Vi kan nu använda emit och to funktionerna för att skicka data till alla klienter i ett specifikt rum. Här utnyttjar vi att vi från klienten där en ändring har skett skickar med både _id och den nya texten som data, så vi kan använda _id för att skicka till rätt rum.

// Server
socket.to(data["_id"]).emit("doc", data);

Vi kan sedan i klienten ta emot data genom en EventListener och uppdatera värdet i vår text editor. Denna del har vi i vår useEffect från tidigare.

// Klient
socket.on("doc", (data) => {
  setEditorContent(data.html, false);
});

På liknande sätt kan vi från klienten skicka en uppdatering till servern, som vi sedan tar hand om på servern och skickar ut till alla andra klienter.

// Klient
let data = {
  _id: "LÅNG OCH SLUMPAT",
  html: "Texten i html format från editorn"
};

socket.emit("doc", data);

På servern har vi en EventListener och en emit.

// Server
socket.on("doc", function (data) {
  socket.to(data["_id"]).emit("doc", data);

  // Spara till databas och göra annat med data
});

Tips i ramverken

Generellt är det viktigt att hålla koll på livscykel-funktionerna i ramverken. Att först initiera sockets när vyn renderats och att koppla sig mot ändringar i state för att skicka data fram och tillbaka.

Text editorerna har inbyggda change events som kan triggas lite titt som tätt, bland annat när vi fyller i texten från andra klienter. Detta kan ställa till det med en oändlig loop där vi försöker uppdatera samtidigt som vi uppdaterar. Se därför till att bara skicka till socketen när det verkligen har hänt en uppdatering av texten.

Angular

För Angular finns det ett paket ngx-socket-io för att hantera sockets: https://www.npmjs.com/package/ngx-socket-io.

Vue

Även för Vue finns det ett paket för hantering av socket io som kan vara intressant att titta på: https://www.npmjs.com/package/vue-socket.io.

Sockets och autentisering

För att det ska gå att autentisera vår uppkoppling mot servern vill vi se till att vi använder JWT eller andra autentiseringsmetoder innan vi börjar med att skicka data. Detta StackOverflow svaret ger en bra introduktion till de paket som kan användas och bra exempelkod.